10:45 ICT Thứ tư, 12/12/2018

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Tải về
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Tải về
1080/QĐ-UBND 15/11/2018

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên

Tải về
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Tải về
24/2018/QH14 12/06/2018

Luật An ninh mạng.

Tải về
1201/TB-UBND 24/10/2018

Về việc tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố ĐBP.

Tải về
861/QĐ-UBND 11/10/2018

V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên.

Tải về
842/QĐ-UBND 05/10/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

Tải về
Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Tải về
496/QĐ-UBND 14/06/2018

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên.

Tải về
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số diều của nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in.

Tải về
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
551/SGTVT-VP 28/03/2018

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 thánh cuối năm 2017

Tải về
22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017

Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tải về
20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017

Thông tư quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Tải về
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tải về
17/CT-TTg 09/05/2017

Chỉ thị Về vệc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Tải về
21/CT-TTg 22/05/2017

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệ70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Tải về
40/2017/TT-BTC 28/04/2017

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Tải về
02/2017/TT- BNV 12/05/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội.

Tải về
11/CT-TTg 29/03/2017

Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Tải về
212/BTTTT-KHCN 20/01/2017

V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam

Tải về
43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

Tải về
49/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Tải về
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016

Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Tải về
173/2016/NĐ-CP 27/12/2016

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về
2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Tải về
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Tải về
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
290/TT-BTC 15/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

Tải về
226/2016/TT-BTC 11/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Tải về
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016

Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
17/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016

Thông tư hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Tải về
1980/QĐ-TTg 17/10/2016

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Tải về
20/2016/TT-BTTTT 31/08/2016

Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QDD-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Tải về
26/CT-TTg 05/09/2016

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Tải về
10/2016/TT-BTP 22/07/2016

Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Tải về
1600/QĐ-TTg 16/08/2016

Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tải về
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016

Thông tư liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Tải về
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Tải về
19-2016/NQ-CP 28/04/2016

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Tải về
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016

Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tải về
01/2016/TT-BLĐTBXH 18/02/2016

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tải về
14/2016/NĐ-CP 15/03/2016

Nghị định quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

Tải về
08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016

Quyết định quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Tải về
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV 10/03/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tải về
981/BGDĐT-KTKĐCLGD 15/03/2016

V/v Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Tải về
02/2016/TT-BTTTT 01/02/2016

Thông tư quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện.

Tải về
 

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 3445

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89960

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27677492

Phản ánh kiến nghị
Công khai ngân sách
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên